Revisor i samfällighetsförening

Senast uppdaterad: 21 april 2023
Bilde

  En samfällighet är ett vatten- eller markområde, fiskeområde eller utrymme som hör till flera fastigheter. Det kan också finnas andra typer av samfälligheter, såsom anläggnings-, markavvattnings- och vägsamfälligheter. Dessa samfälligheter ska förvaltas enligt lagstiftningen, och beroende på typ av samfällighet kan man behöva ha en bokföring. I vissa fall ska man också ha en revisor, och det är det temat vi kommer ta upp i den här guiden.

  Vi hjälper dig att hitta rätt revisor

  Få erbjudanden från 3 bra leverantörer. Tjänsten är helt gratis och icke bindande.

  Regler som gäller för samfällighetsföreningar

  Nästan alla typer av samfälligheter lyder under lagen om förvaltning av samfälligheter, 1973:1150. I den lagen ger man riktlinjer för hur förvaltningen ska se ut och man pratar om två olika sådana.

  1. Delägarförvaltning som är avsedd för sådana samfälligheter som har ett fåtal delägare
  2. Föreningsförvaltning (samfälligheten förvaltas av en juridisk person)

  Det som skiljer dessa två åt är alltså hur förvaltningen ska ske. Det är enklare med föreningsförvaltning eftersom man där går på majoritetsbeslut och det kan underlätta om man inte är överens sinsemellan. Om man har föreningsförvaltning håller man en föreningsstämma som har till uppgift att välja en styrelse. Det är styrelsen som kommer ha ansvaret för hela den löpande förvaltningen. Under stämman väljer man också de revisorer som ska granska arbetet som styrelsen gör, om det är så att samfällighetsföreningen ska välja en revisor.

  Revision av samfällighetsförening

  Vissa samfällighetsföreningar är skyldiga att upprätta en bokföring, och om man är det så är det alltid att rekommendera att man anlitar en revisor. Sådana samfällighetsföreningar som bedriver näringsverksamhet måste alltid ha en bokföring. Lite senare i den här guiden kommer vi förklara lite mer ingående vad som menas med näringsverksamhet.

  Men, det är inte bara i sådana lägen en revisor är till hjälp. I nästan alla samfällighetsföreningar är det ett klokt val att faktiskt anlita en revisor eftersom en sådan har insyn i föreningens redovisning och kan kontrollera så att allt ser ut som det ska göra när det gäller ekonomin. Det finns alltså egentligen inga lagstadgade krav på att alla samfällighetsföreningar ska ha en revisor, men det är fördelaktigt på många sätt.

  Krav på en revisor i samfällighetsförening

  Den som är revisor har till uppgift att opartiskt göra en granskning av samfällighetsföreningens förvaltning och ekonomi. Många tror felaktigt att det enda en revisor ska göra är att leta efter brister i styrelsens arbete, men arbetet handlar inte bara om att hitta fel utan om mycket mer än så. En revisors arbete ska skapa ett förtroende hos föreningens medlemmar och det arbete hen gör är viktigt för att medlemmarna ska lita på de beslut som styrelsen tar. Därför behöver den revisor man väljer ha den erfarenhet och kunskap om ekonomi som är nödvändig för att en ingående granskning ska kunna göras. 

  Det är också viktigt att den som väljs till revisor är trygg i sin egen kunskap eftersom det kan uppstå situationer när denne behöver framföra kritik mot det arbete styrelsen har gjort. För både samfällighetsföreningens och revisorns skull ska man noga överväga vem som är rätt kandidat för uppdraget så att alla parter känner sig bekväma. 

  I mindre samfällighetsföreningar brukar man utse någon som har ekonomisk kunskap till revisor. Det får inte vara någon som sitter i styrelsen eller som har möjlighet att inverka på de beslut som tas under mötena, men det går bra om det är en medlem. Om föreningen istället är större kan man välja en auktoriserad revisor. Det är en professionell revisor och man betalar ett arvode för det uppdrag som denne gör. 

  Vad ingår i en revision av samfällighetsförening?

  Omfattningen av revision i en samfällighetsförening följer flera punkter. Det som ingår i revisorns uppgifter är bland annat att:

  • Granska verifikationer
  • Granska bokföringen så att den stämmer överens med verkligheten
  • Göra en budgetuppföljning
  • Kontrollera balans- och resultaträkning
  • Kontrollera försäkringar och försäkringsskydd
  • Granska styrelsens interna kontroll
  • Granska den förvaltning styrelsen har gjort

  Revisionsberättelse inom samfällighetsförening

  En revisors uppdrag resulterar alltid i en revisionsberättelse. En sådan berättelse täcker in ett helt räkenskapsår. I revisionsberättelsen ska revisorn uttala sig om årsrapporten är upprättad på ett sätt som uppfyller kraven för god samfällighetsföreningssed. Vidare ska denne också anmärka på om styrelsen eller en styrelseledamot agerat felaktigt på ett sätt som kan leda till skadeståndsskyldighet.

  Revisorn ska också ge ett uttalande om innehållet i årsrapporten, och med det menas att revisorn ska kontrollera om det som framgår i den stämmer överens med de verkliga resultaten. Om det skulle vara så att samfällighetsföreningen har brutit mot lagen ska det framgå i revisionsberättelsen, och ifall det finns andra saker som kan vara av intresse för samfällighetens medlemmar ska revisorn även lyfta dem.

  En samfällighetsförening kan ha flera revisorer. Om så är fallet kan de antingen skriva en revisionsberättelse tillsammans och signera den, eller också kan alla revisorer göra en egen revisionsberättelse.

  Revisorns ansvar i en samfällighetsförening

  En revisor måste verka opartiskt i sin granskning och får inte agera felaktigt. Om en revisor skulle göra det på ett sätt så att samfällighetsföreningen skadas kan denne bli skadeståndsskyldig. Det kan exempelvis hända om revisorn inte gör noteringar om allvarliga fel, om hen ger felaktiga upplysningar eller ger ett utlåtande om årsredovisningen som inte är med sanningen överensstämmande.

  Bokföringsskyldighet i samfällighetsföreningar

  Vem och vilka som är bokföringsskyldiga regleras i bokföringslagen. Huvudregeln är att alla juridiska personer är skyldiga att ha en bokföring och skyldigheten inträder direkt när den juridiska personen har skyldigheter och kan förvärva rättigheter. En samfällighetsförening är bokföringsskyldig endast om det är så att någon av följande kriterier är uppfyllda:

  • Samfällighetsföreningen bedriver näringsverksamhet
  • Samfällighetsföreningens tillgångar överstiger 1,5 miljoner svenska kronor
  • Samfällighetsföreningen är moderföretaget i en koncern

  Begreppet näringsverksamhet kan ibland vara svårt att kartlägga tydligt. Det som räknas som näringsverksamhet är enligt Bokföringsnämnden sådan verksamhet som enligt den civilrättsliga lagstiftningen kan anses vara utövad av en näringsidkare (det gäller främst inom konsumentområdet). Näringsverksamhet är också förvärvsverksamhet, både självständig och yrkesmässig, som har ett vinstsyfte. Om det är så att samfällighetsföreningen bara bedriver förvaltning anser man det inte vara näringsverksamhet, men om föreningen exempelvis är en vägsamfällighet och har verksamhet som sandning eller snöplogning av vägar som inte hör till samfälligheten så anser man att det handlar om ekonomisk verksamhet och bokföringsskyldighet inträder. 

  Vi hjälper dig att hitta rätt revisor

  Få erbjudanden från 3 bra leverantörer. Tjänsten är helt gratis och icke bindande.

  Att driva en samfällighetsförening

  Vad gäller driften av en samfällighetsförening finns det naturligtvis ganska många saker man behöver ha i åtanke. Hos Lantmäteriet finns det mycket bra information som handlar om hur man driver en sådan förening. Alla samfällighetsföreningar ska ha stadgar och de godkänns och kan revideras på föreningsstämman. I stadgarna kan man skriva in att revisorer ska anlitas, om föreningsstämman anser det vara ett lämpligt beslut. Om man är osäker på om man ska ha en revisor kan man börja med att läsa stadgarna för att se vad som står bestämt i dem. Eftersom stadgarna är en form av regeldokument är det de som ska följas även gällande val av revisor. 

  Ofta ställda frågor om revisor i samfällighetsförening

  Meldingsboble
  Varför behöver en samfällighetsförening en revisor?

  En samfällighetsförening behöver en revisor för att säkerställa att samfällighetsföreningens ekonomiska rapporter är korrekta och att samfällighetsföreningen följer gällande regler och bestämmelser.

  Meldingsboble
  Vilken information bör en revisor granska i en samfällighetsförening?

  En revisor i en samfällighetsförening bör granska samfällighetsföreningens bokföring, inkomster, utgifter, beslut om ekonomiska frågor, budgetar och andra ekonomiska rapporter.

  Meldingsboble
  Hur ofta behöver en samfällighetsförening ha en revisor?

  Det är vanligt att en samfällighetsförening har en revisor en gång per år, men det beror på samfällighetsföreningens storlek och komplexitet.

  Meldingsboble
  Vad kostar det att anlita en revisor i en samfällighetsförening?

  Kostnaden för att anlita en revisor i en samfällighetsförening varierar beroende på samfällighetsföreningens storlek och behov. Det är lämpligt att få ett kostnadsförslag från flera revisorer och jämföra dem innan man väljer en revisor.