Revisor: Komplett guide (uppgifter, kostnad och liknande)

Senast uppdaterad: 25 april 2023
Revisor: Komplett guide (uppgifter, kostnad och liknande)

  När ditt aktiebolag har uppnått en viss storlek och omsättning måste du enligt lag ha en revisor. Även om det är ett krav från myndigheterna får företagaren själv stå för kostnaden. Av den anledningen vill många sätta sig in i vad en revisor gör och sedan välja en kvalificerad revisor som erbjuder ett marknadsmässigt pris. I den här artikeln ska vi titta närmare på vad en revisor gör och vad han eller hon kan hjälpa dig och ditt företag med.

  En revisor utför en rad uppgifter som är kopplade till revision och räkenskap. En revisors huvuduppgift är att gå igenom ett företags bokföring och därefter göra en kontroll av årsredovisningen innan den skickas till Bolagsverket. En revisor kontrollerar bland annat den bokföring som företagets ekonomiansvarige eller en extern redovisningskonsult har gjort..

  I revisionsarbetet ingår en rad uppgifter som är knutna till de skyldigheter ett företag har gentemot stat och offentliga myndigheter. En revision görs av den bokföring som alla företag är skyldiga att föra. En revisor kan vid behov även kontrollera bokföringen för en ekonomisk förening, ideella föreningar, enskild firma, ett kommanditbolag eller andra bolagsformer.

  Vi hjälper dig att hitta rätt revisor

  Få erbjudanden från 3 bra leverantörer. Tjänsten är helt gratis och icke bindande.

  Vad är en revisors ansvar?

  En revisor huvudsakliga uppgift är alltså att utföra en revision av ditt företag. Det betyder att revisorn är en oberoende part som kan granska ditt företag och uttala sig om de ekonomiska förhållandena i versamheten. Vad kan då en revisor hjälpa dig och ditt företag med? Det kan bland annat handla om:

  • att granska årsredovisningen och bokslut
  • att granska styrelsens arbete
  • att granska företagets hållbarhetsredovisning
  • att råda och vägleda dig för att hitta bättre rutiner runt företagets bokföring
  • att ge rådgivning i varierande ekonomiska frågor och beslut som rör ditt företag

  Utöver att ha ansvaret för att granska ditt företags bokföring, årsredovisning och bolagsledningens förvaltning, är revisorn även skyldig att rapportera vissa särskilda omständigheter till de intressenter som kan påverkas av dessa. Det kallas för händelsedriven rapportering. Ett exempel på en sådan händelse skulle kunna vara att revisorn misstänker brottslig verksamhet av något slag, till exempel bokföringsbrott, förskingring eller skattebrott. Om det har begåtts ett brott av det här slaget inom den verksamhet som revisorn granskar, är revisorn skyldig att anmäla det till en åklagare.

  Den revisor som du väljer att anlita kommer att börja med att gå igenom ditt bolags bokföring och ekonomi och sammanställer sedan sin granskning i det som kallas för en revisionsberättelse. I revisionsberättelsen konstaterar revisorn följande:

  • att bokföringen är korrekt
  • att bokföringen går att lita på
  • att bokföringen följer alla lagar och regler
  • att bokföringen följer den praxis som gäller i en bransch som du verkar i
  • att bokföringen är upprättad enligt god redovisningssed

  God redovisningssed är ett uttryck som du kanske inte känner till full ut. Med god redovisningssed menas att bokföringen följer de redovisningslagar som gäller och det allmänt accepterade tillvägagångssättet. Bokföringsnämnden är det statligt expertorgan som är ansvarig för definitionen och utvecklingen av god redovisningssed. Begreppet god redovisningssed kan låta lite vagt men det är något som du enligt lag måste kunna visa prov på.

  Två typer av revisor – godkänd revisor och auktoriserad revisor

  Aktiebolag, och andra bolagsformer, kan använda sig av en godkänd revisor eller en auktoriserad revisor. Hårdrar man det kan egentligen alla med en kandidatexamen kalla sig för revisor. För att räknas som godkänd revisor och kunna vara verksam inom yrket krävs en kandidatexamen i ekonomi. Efter högskoleutbildningen väljer många att göra tre års kvalificerad praktik, vanligtvis på en revisionsbyrå. Revisionsbyrån anställer den som gör praktiken och tillhandahåller en handledare och ett utbildningsprogram som den blivande revisorn ska följa. När de tre åren med praktik är avklarade avlägger personen ifråga ett prov hos Revisorsinspektionen. Förutsatt att resultatet på provet blir godkänt kan personen i fråga ansöka om auktorisation. 

  Vilka företag är revisionspliktiga?

  Alla företag är redovisningsskyldiga men alla bolagsformer har inte krav på sig att revisionen måste göras av en revisor. Det som avgör om du behöver anlita en revisor bestäms av hur stort ditt företag är och under vilken juridisk form din verksamhet bedrivs under.

  Sedan 2010 är revisorsplikten enligt lag avskaffad för mindre aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag i Sverige. Avskaffningen gjordes för att få en bättre anpassning till europeiska regler. 

  Du kan bara välja bort att anlita en revisor om ditt bolag uppfyller minst två av följande tre kriterier:

  • Företagets nettoomsättning får inte överstiga 3 miljoner kronor
  • Balansomslutningen får inte överstiga 1,5 miljoner
  • Företaget får ha maximalt tre anställda

  Uppfyller ditt företag två av de ovanstående kraven finns det ingen fordran på att det måste skickas med en revisionsberättelse tillsammans med årsredovisningen till Bolagsverket.

  Har du behov av att kvalitetssäkra dina räkenskaper, men inte vill anlita en revisor, kan du istället använda dig av en auktoriserad redovisningskonsult som kan upprätta en bokslutsrapport.

  Om du driver en enskild firma istället för ett aktiebolag måste du anlita en revisor om du har:

  • Fler än 50 anställda i företaget
  • Företagets omsättning överstiger 80 miljoner kronor
  • Företagets blansomslutning överstiger 40 miljoner kronor

  Ovanstående scenario är inte särskilt vanligt då det på den nivån är mer ekonomiskt fördelaktigt och tryggare att ombilda den enskilda firman till ett aktiebolag.

  Driver du ett stort aktiebolag, handelsbolag eller ett kommanditbolag har du krav på dig att engagera en godkänd revisor som granskar företagets årsredovisning i en redovisningsrapport.

  Villkoren för en ekonomisk förening skiljer sig inte särskilt mycket från aktiebolagets, kommanditbolagets eller handelsbolagets. En ekonomisk förening har krav på sig att ha minst en revisor som granskar föreningens ekonomi. Förutsatt att den ekonomiska föreningen är liten kan revisorn vara medlem i föreningen. Revisorn väljs under föreningsstämman och behöver då inte vara registrerad hos Bolagsverket. Däremot får revisorn inte sitta med i föreningens styrelse, vara styrelsesuppleant eller nära släkt med någon i styrelsen. 

  Kan en revisor vara anställd på ditt företag?

  Visst kan det kännas smidigt att ha en revisor anställd internt. Dessvärre är det omöjligt enligt lag. En revisor som ska kontrollera och ansvara för ett företags årsredovisning måste vara oberoende. Den revisor som du anlitar har en kontrollfunktion i förhållande till företaget och offentliga myndigheter. 

  Revisorn får alltså inte ha någon relation till det företag som han eller hon ska göra revision på, och revisorn får heller inte ha någon funktion i bolaget. Det betyder att revisorn till exempel inte kan vara styrelsemedlem i aktiebolaget och heller inte ha aktier eller vara delägare i det aktuella företaget. Sådan funktioner och relationer gör att revisorn hamnar i en jävsituation när det gäller att kontrollera bolagets årsredovisning.

  En revisor ska fungera som en förtroendeman vid en kontroll av ett företags årsredovisning. Det ställer krav på att revisorn ska agera med försiktighet, integritet och objektivitet i förhållande till det arbete som personen i fråga ska utföra åt både företag och stat. En ofullständig kontroll av en inskickad årsredovisning kan få allvarliga konsekvenser för företaget eftersom årsredovisningen ligger till grund för den skatteberäkning som Skatteverket gör. Inträffar det kan bolaget få betala mer skatt än nödvändigt eller betala för lite skatt med en restskatt som konsekvens. Felaktiga uppgifter i årsredovisningen kan också påverka företagets kreditvärdighet, något som kan bli ett problem med såväl kunder och leverantörer som investerare och andra samarbetspartners..    

  Aktiebolag som har revisionsplikt enligt bokföringslagen måste kunna lita på att den revisor som företagsledningen har valt att anlita kontrollerar årsredovisningen på ett korrekt sätt. Om inte revisorn uppfyller de gällande kraven kan företagsledningen avsluta samarbetet och anlita en bättre lämpad revisor. 

  Hjälp och rådgivning gällande bolagets ekonomi

  En revisor kan bistå med andra tjänster än enbart att kontrollera det arbete som den redovisningsansvarige har gjort med den löpande bokföringen och årsbokslutet. I samband med revisionen kan du även be revisorn om råd och hjälp gällande ditt företags ekonomiska situation och bokföringsrutiner. 

  Står du inför det angenäma bekymret att ditt företag har mer arbete än den befintliga personalen klarar av, kan revisorn vägleda dig gällande expandering. Det kan även vara aktuellt att ansöka om investeringslån från banken eller ta in investerare. I det fallet kan revisorn vara behjälplig med att sammanställa det underlag som behövs för att ge företaget optimala förutsättningar för ett investeringskapital.

  Handlar det om mindre omfattande frågor kan du själv kontakta Skatteverket för att få den information som krävs. Då får du snabbt reda på vilka rättigheter och skyldigheter du har i förhållande till bokföring och skatt. Många företagsledare vill gärna ha insyn i sitt företags ekonomiska situation och utveckling, och är därför delaktiga i redovisningsarbetet.

  Syftet med en tydlig och överskådlig årsredovisning är att du enkelt ska kunna överblicka företagets budget i förhållande till intäkter och utgifter. Genom att ta hjälp av företagets revisor kan du till exempel få tips om vad du kan göra för att minska utgifterna och öka intäkterna och hur du kan förbättra företagets rutiner gällande bokföring. En bokföring som är i strukturerad och tydlig gör det lättare för revisorn att godkänna årsredovisningen.

  En revisor kan ses som en räkenskapspolis

  Som vi har nämnt tidigare i artikeln ska en revisor fungera som en oberoende kontrollant av ditt företags årsredovisning. Eftersom revisorn har en viktig roll i relationen mellan företaget och staten kan man säga att revisorn som en slags räkenskapspolis.

  Om inte årsredovisningen lämnas in i tid kommer företaget att åläggas en förseningsavgift som fortlöper till dess att årsredovisningen har inkommit till myndigheterna. Därför är det mycket viktig att ett företag, oavsett vilken bolagsform verksamheten bedrivs under, håller sig till de datum som är fastställda av staten och andra offentliga myndigheter. Om du och ditt företag inte följer regler och fastställda datum kan du bli bestraffad med avgifter och andra sanktioner som får kraftig inverkan på ditt företag.

  Det yttersta ansvaret för årsredovisningen

  När det finns en revisor med i bilden, och som tar hand om allt gällande årsredovisningen, kan det vara lätt att slappna av som företagare. Även om det är revisorn som har ansvaret för att kontrollera bokföringen och sammanställa din revision, har inte revisorn det slutiltiga ansvaret för årsredovisningen. Det ansvaret ligger helt och fullt på ditt företag. Driver du ett aktiebolag innebär det att det är bolagets styrelse och verkställande direktör som har det yttersta ansvaret för räkenskapshandlingarna och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med gällande lagstiftning. Om det finns felaktigheter i revisionen är det samma interna personer som bär ansvaret och som drabbas av de konsekvenser som detta kan medföra.

  En revisor har tystnadsplikt – vad innebär det?

  En del företagsägare kan uppleva att det känns osäkert att lämna ut så mycket känslig information om företaget till en okänd person. En revisor har dock tystnadsplikt vilket innebär att han eller hon inte på några villkor får föra vidare någon som helst information. De uppgifter om ditt företag som revisorn tar del av under revisionen får inte vidareförmedlas; vare sig till någon enskild aktieägare eller någon annan obehörig eller utomstående person. Det är alltså förbjudet för den som arbetar som revisor att dela information som, om uppgifterna exempelvis hamnar hos en eller flera konkurrenter, kan skada ditt företag.

  Vi hjälper dig att hitta rätt revisor

  Få erbjudanden från 3 bra leverantörer. Tjänsten är helt gratis och icke bindande.

  Vad ska du tänka på när du anlitar en revisor?

  Priset är ofta en avgörande faktor när ett företag ska engagera en revisor. Vi har skrivit en artikel “Vad kostar en revisor?” och i den kan du läsa mer om kostnader. Kort sagt går det att säga att kostnaden för en revisor till stor del styrs av hur mycket du vill att revisorn ska göra och hur mycket ni själva kan eller vill göra internt. Ju mer ett företag behöver hjälp med, desto högre blir antalet arbetstimmar och kostnaden.

  Det är inte enbart priset som är avgörande; det är minst lika viktigt att personkemin mellan dig och revisorn fungerar. Ni ska jobba nära tillsammans och ditt företags ekonomi och utveckling är inget som du ska ta lätt på. Det är viktigt att du som företagsägare känner förtroende för revisorn och det arbete som han eller hon gör för bolaget. Av den anledningen kan det vara en god idé att kontakta 3-4 aktörer. Be om att få referenser till tidigare kunder. Genom att kontakta dessa kan du bilda dig en uppfattning om revisorns kommunikations- och samarbetsförmåga inna du gör ditt slutgilitga val.

  Ofta ställda frågor om revisor

  Meldingsboble
  Vilken roll har en revisor i ett företag?

  En revisor har rollen att granska och kontrollera företagets finansiella rapportering och interna rutiner för att säkerställa att de följer lagar, regler och god redovisningssed.

  Meldingsboble
  Vilka företag är skyldiga att ha en revisor?

  Enligt svensk lag är aktiebolag skyldiga att ha en revisor, med undantag för små aktiebolag som uppfyller vissa kriterier. Därutöver kan andra företagsformer, såsom ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar, också vara skyldiga att ha en revisor beroende på föreningens stadgar eller medlemmarnas beslut.

  Meldingsboble
  Vad är skillnaden mellan en auktoriserad och en godkänd revisor?

  En auktoriserad revisor har en högre kompetensnivå och får granska alla typer av företag, medan en godkänd revisor har begränsningar gällande vilka företag de får granska. Auktoriserade revisorer har genomgått ytterligare utbildning och erfarenhet jämfört med godkända revisorer.

  Meldingsboble
  Hur väljer man en revisor för sitt företag?

  När du väljer en revisor för ditt företag är det viktigt att ta hänsyn till revisorns erfarenhet, kompetens och branschkunskap. Det är mycket viktigt att revisorn har relevant erfarenhet från liknande företag och branscher. Det är en bra idé att använda Revisorsportalen för att jämföra olika revisorer och deras erbjudanden. Genom att inhämta och jämföra erbjudanden från olika revisorer kan du enkelt hitta den revisor som bäst passar ditt företags behov och krav.