Vad kostar en revisor?

Senast uppdaterad: 25 april 2023
Varför är det nödvändigt att göra en revision av ditt bolag?

  En revisor kan hjälpa dig att granska ditt företags ekonomi och kan även fungera som ett slags ekonomisk rådgivare och hjälpa dig att hitta lösningar på problem samt hitta och utarbeta nya rutiner gällande ditt bolags ekonomi. Om du inte har drivit företag tidigare är det inte alltid helt lätt att veta om du behöver anlita en revisor eller vad som ingår i en revisors uppdrag. Det är inte givet för alla företagare vad som är en rimlig kostnad för en revisor, oavsett om det gäller ett fast års- eller månadspris eller timpris.

  I den här artikeln kan du läsa mer om vad en revisor kan hjälpa dig med, vilket ansvar en revisor har, vilket ansvar du som företagare har gentemot en revisor samt vad det kan kosta att anlita en revisor och vad du kan göra för att hålla ner revisionskostnaderna.

  Vi hjälper dig att hitta rätt revisor

  Få erbjudanden från 3 bra leverantörer. Tjänsten är helt gratis och icke bindande.

  Varför är det nödvändigt att göra en revision av ditt bolag?

  Enligt svensk lag måste alla aktiebolag ha en revisor. Sedan 2010 är lagkravet på att mindre aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag måste ha en revisor borttaget i Sverige. Anledningen var att man ville införa en bättre anpassning till de europeiska reglerna.

  Kostnaden för en revisor är något som alla större aktiebolag är nödgade att räkna med årsbudgeten. En revision kan ses som en försäkring för att den information som bolaget uppger om de ekonomiska förhållandena i årsredovisningen verkligen stämmer överens med de reella förhållandena i företaget. Revisionen är alltså en granskning av ditt företag och en sådan ska utföras av en oberoende part, i det här fallet en revisor. 

  En revision kan även ses som en kvalitetssäkring som gör det enklare för dig och ditt företag att bygga externa relationer med allt från kunder och leverantörer till investerare. Utöver det kan myndigheter som Bolagsverket, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket begära granskning av ditt företag för att kontrollera att bokföringen är uppställd och genomförd enligt bokföringslagen. 

  Internt sett kan en revision bidra till att skapa trovärdighet och trygghet gällande de ekonomiska förutsättningarna i ditt företag. Genom att låta en revisor granska bolagets ekonomi får du en tydlig bild över den aktuella situationen och kan utifrån den lägga upp en strategi för hur du ska klara potentiella risker. Samtidigt blir det även enklare att driva ditt företag på ett etiskt och hållbart sätt. Så även om det kan verka dyrt att anlita en revisor kan pengarna betala tillbaka sig i form av att revisorn kan se ekonomiska lösningar som är mer gynnsamma för ditt företag och som på sikt kan öka omsättningen.

  Om din bolagsform gör att du enligt lag måste ha en revisor, så ska personen i fråga göra det som kallas för årsredovisning eller bokslut och skicka in denna till berörda myndigheter. Driver du ett mindre aktiebolag, en enskild firma, ett handelsbolag eller kommanditbolag kan du välja om du vill anlita en revisor för att sköta bokslut och deklaration eller en redovisningskonsult. Det som avgör om ett aktiebolag räknas som litet eller stort kan du läsa om längre ner i artikeln. 

  Vilka arbetsuppgifter kan en revisor hjälpa dig med?

  För en nybliven företagare kan det vara svårt att veta vad en revisor gör mer konkret. Alla arbetsuppgifter handlar så klart om revision men de är även tätt knutna till bokföring. Den huvudsakliga arbetsuppgiften för en revisor är att gå igenom och granska ditt bolags bokföring och kontrollera eventuella brister och fel. Det gäller oavsett om du själv har gjort bokföringen eller har överlåtit arbetet till en redovisningskonsult.

  Den revisor som du har anlitat börjar med att gå igenom ditt företags bokföring och sammanställer sedan granskningen av bolagets ekonomi i en revisionsberättelse. I revisionsberättelsen konstaterar den anlitade revisorn huruvida bokföringen är korrekt, om den är tillförlitlig och utförd på ett sådant sätt att den uppfyller kraven i bokföringslagen samt följer den praxis som gäller för den bransch som ditt företag verkar i. 

  Revisorn kontrollerar även att bokföringen för ditt bolag är uppställd enligt det som kallas för god redovisningssed. Enkelt uttryckt innebär det att bokföringen är utförd i enlighet med alla gällande redovisningslagar och det allmänt accepterade tillvägagångssättet. Definitionen och utvecklingen av god redovisningssed bestäms och drivs av Bokföringsnämnden, och god redovisningssed är något som alla företagare enligt lag måste visa på.

  En revisor hjälper alltså dig och ditt företag med:

  • att kontrollera företagets årsredovisning
  • att kontrollera styrelsens arbete
  • att kontrollera bolagets hållbarhetsredovisning
  • rådgivning gällande bättre bokföringsrutiner
  • rådgivning gällande olika ekonomiska frågor som rör företaget

  Bokslutet är ett viktigt dokument för att myndigheterna ska kunna bekräfta den skatt som ditt bolag ska betala. Av den anledningen är en revisor och en revision främst nödvändig för de företag som omsätter stora summor eller som har en hög balans. Revisionen är naturligtvis även ett sätt att säkerställa att det inte förekommer något skattefusk i stora aktiebolag. 

  När måste du ha en revisor och när behöver du det inte?

  Ett revisionspliktigt företag har som krav från svenska staten att företaget måste granskas årligen av en auktoriserad revisor. Om ditt företag är revisionspliktigt eller inte avgörs av en rad faktorer, där de två huvudsakliga är vilken bolagsform företaget har och hur stort bolaget är.  

  Som det har nämnts tidigare i artikeln avskaffades 2010 revisorsplikten enligt lag för mindre aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag i Sverige . Driver du en enskild firma finns det heller inga lagliga krav på att du måste anlita en revisor för att göra en revision. För att ditt aktiebolag ska räknas som ett litet aktiebolag, och då inte ha några krav på revisor, måste två av följande tre kriterier var uppfyllda:

  • Nettoomsättningen i företaget får inte överstiga 3.000.000 kronor 
  • Balansomslutningen får vara maximalt 1.500.000 miljoner
  • Företaget får maximalt ha tre anställda

  Uppfyller ditt bolag två av ovanstående kriterier finns det inga krav på att du måste skicka in en revisionsberättelse tillsammans med årsredovisningen till Bolagsverket. Vill du ändå kvalitetssäkra din bokföring och redovisning, men tycker att det är för dyrt att anlita en revisor, kan du istället ta hjälp av en auktoriserad redovisningskonsult som upprättar en bokslutsrapport.

  Driver du en enskild firma istället för ett företag så måste du anlita en revisor om:

  • Det är fler än 50 anställda i företaget
  • Företaget omsätter mer än 80 miljoner kronor
  • Företagets balansomslutning överstiger 40 miljoner kronor

  Ifall du driver ett stort aktiebolag, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag måste du ta hjälp av en auktoriserad revisor för att granska ditt företags årsredovisning i en redovisningsrapport. 

  Vad skiljer en revisor och ett revisionsbolag åt? 

  Ska vi hårdra det kan egentligen vem som helst titulera sig revisor. För att få en auktorisation eller räknas som godkänd revisor är det ett krav att personen i fråga har fått sin revisorstitel skyddad i enlighet med revisorslagen. Ansvaret för att auktorisera revisorer och registrera revisionsbolag faller på Revisorsnämnden. En person som vill verka som revisor i Sverige måste ha en ekonomie kandidatexamen, tre års kvalificerad praktik och en revisionsexamen hos Revisorsnämnden.

  Vad är då skillnaden mellan ett revisionsbolag och en revisor? Om ett revisionsbolag är registrerat som ett revisionsbolag har du möjligheten att anlita hela det aktuella företaget som revisor till ditt bolag. Revisionsbolaget tilldelar dig sedan en revisor som har huvudansvaret för revisionen av ditt bolag.

  Pris för revisor

  Hur stor kostnaden för att anlita en revisor blir beror på en rad faktorer. Den variabel som troligtvis har störst inverkan på priset är om din bokföring är i ordning och om du har gjort ett tillräckligt arbete med den under året. Är din bokföring i oordning och bristfällig måste revisorn gå igenom och kontrollera varje enskild post, något som tar tid. Ju fler arbetstimmar revisorn måste lägga ner, desto högre blir kostnaden för dig. 

  Har företaget däremot ordning och reda i bokföringen går det betydligt fortare för revisorn att kontrollera att allt är rätt. Förutom att det föregående exemplet med ett företag som inte har bokföringen i ordning behöver mycket hjälp av revisorn, riskerar de även strafföreläggande från staten. Ett företag som inte lämnar in en årsredovisning som följer den gällande lagstiftningen kan till exempel åtalas för skattebrott.

  Eftersom många företag väljer att anlita revisionsbolag, och därigenom få en dedikerad revisor som ansvarar för företagets revision, är det svårt att ange några exakta summor för vad en revisor kostar. Priset varierar beroende på vilken typ av arbete det handlar om och om du väljer timpris eller en fast månads- eller årsavgift. Mellan tummen och pekfingret kan du ha följande snittpriser som riktmärke:

  • Löpande redovisning på plats hos kund, annat administrativt arbete: 675 kronor per timme
  • Löpande redovisning, annat administrativt arbete: 750 kronor per timme
  • Boksluts och deklarationsarbete: 995 kronor per timme
  • Upprättande av årsredovisning och inkomstdeklaration för aktiebolag: 3.000 kronor per timme
  • Upprättande av bokslutshandling för enskild firma eller handelsbolag: 1.500 kronor per timme

  Precis som i alla andra branscher styrs även priset av tillgång och efterfrågan. Om du väljer att anlita en lokal revisor som alla andra företag i omgivningen vill använda sig av, så kommer du onekligen att få betala mer. En revisor som har lång erfarenhet och har ett gott rykte bland sina kunder, vet vad hans eller hennes tjänster är värda och kommer att ta betalt utifrån det. Av den anledningen kan det vara lönsamt att höra sig för lite och eventuellt börja med att undersöka alternativet revisionsbolag innan du bestämmer dig. 

  Ett annat alternativ som också är värt att undersöka är om det finns någon nyetablerad auktoriserad revisor i dina hemtrakter. En revisor som är precis i början av sin karriär letar ofta efter kunder för att bygga upp sin kundkrets och då kan de också lägga sig lite lägre i pris än mer etablerade konkurrenter.

  Vad kan du göra för att hålla ner kostnaderna?

  Till syvende och sist är det den revisor du väljer som avgör priset. Precis som bland alla andra som säljer tjänster, så består även ekonomibranschen av ett brett spektrum av aktörer som erbjuder en mängd lösningar med varierande priser. Anlitar du redan nu en bra redovisningskonsult kan det vara lönt att höra sig för med personen i fråga om han eller hon kan rekommendera en auktoriserad revisor som tillämpar en rimlig prissättning.

  De allra flesta som planerar att bygga hus, renovera hemma eller köpa en ny bil lägger ner tid på att begära in offerter och jämföra priser, eller besöker olika bilförsäljare för att få en översikt över prisläget. Du kan göra precis samma sak när du ska anlita en revisor eller ett godkänt revisionsbolag. Genom att begära in offerter från tre av de aktörer som du tycker är mest intressanta kan du enkelt bilda dig en uppfattning om huruvida de priser som de erbjuder är marknadsmässiga eller ej. Tänk på att inte stirra dig blind på priset utan jämför även vad som ingår i de olika kostnadsförslagen. 

  Ytterligare ett sätt att hålla ner kostnaderna för att anlita en revisor är att tänka igenom vad det är du behöver hjälp med. Du har kanske tillräckligt med kunskap för att ta hand om den löpande bokföringen själv och behöver bara anlita en revisor när det är dags för årsredovisning och revisionsberättelse. Känner du att du inte har kunskap eller tillräckligt med tid för att göra den löpande bokföringen kan du anlita en redovisningskonsult (som i regel har ett något lägre timpris än en revisor) till att göra det arbetet och sedan överlåta årsredovisning och inkomstdeklaration till revisorn. 

  Vi hjälper dig att hitta rätt revisor

  Få erbjudanden från 3 bra leverantörer. Tjänsten är helt gratis och icke bindande.

  Vikten av en bra revisor

  I ett sammanhang där fokus ligger på hur mycket det kostar att anlita en revisor är det lätt att få lite tunnelseende och bara titta på priset. Likväl som det är ett lagligt krav på att företag av en viss storlek och bolagsform måste ha en revisor, är det även viktigt att personkemin mellan dig och revisorn stämmer. Ni kommer att jobba nära tillsammans gällande ditt företags nuvarande ekonomi och ekonomiska utveckling, och av den anledningen är det också viktigt att det gemensamma arbetet blir så friktionsfritt som möjligt. Det är värt att undersöka referenser och eventuellt kontakta tidigare och nuvarande kunder till revisorn för att få deras syn på hur samarbetet fungerar och vad som eventuellt fungerar mindre bra. Genom att lägga ner lite tid på att välja ut den revisor som du vill anlita ökar du även chanserna för att samarbetet kommer att bli framgångsrikt.

  Ofta ställda frågor om revisor

  Meldingsboble
  Är det möjligt att förhandla om priset för en revisor?

  Ja, det är möjligt att förhandla om priset för en revisor. Det är viktigt att vara tydlig med vilka tjänster man behöver och att jämföra priser från olika revisorer för att hitta en prisnivå som passar både företaget och revisorn.

  Meldingsboble
  Vad påverkar priset för en revisor?

  Priset för en revisor påverkas av flera faktorer, bland annat revisorns erfarenhet och kompetens, företagets storlek och komplexitet, omfattningen av de tjänster som efterfrågas, samt den tid det tar för revisorn att utföra sitt arbete.

  Meldingsboble
  Varför kan priset för en revisor variera mellan olika företag?

  Priset för en revisor kan variera mellan olika företag eftersom olika företag har olika behov och krav. Faktorer som företagets storlek, komplexitet, bransch och den tid det tar för revisorn att utföra sitt arbete kan påverka priset.

  Meldingsboble
  Hur kan man hitta en prisvärd revisor?

  För att hitta en prisvärd revisor bör du jämföra priser och tjänster från flera revisorer. Här på Revisorportalen.se kan du enkelt få offerter från olika revisorer genom att fylla i en förfrågan. Denna tjänst gör det lättare att jämföra revisorernas kompetens, erfarenhet och prisnivå.