Bilde

Arvode för revisor i bostadsrättsförening

Senast uppdaterad:  21. september 2022

Alla bostadsrättsföreningar måste ha en revisor. Vem som ska vara revisor är något som bestäms på föreningens stämma. Det finns ingen lag som säger att en revisor ska få ersättning för sitt arbete, men i många fall betalar föreningen ändå ut ett arvode. Bostadsrättsföreningar som behöver ha en auktoriserad revisor betalar alltid för dennes arbete eftersom det är deras profession, medan föreningar som inte måste ha en auktoriserad revisor kan ha olika riktlinjer för arvodet. 

Vad kostar en revisor i en bostadsrättsförening?

För att kunna ge exempel på vad en revisor kan kosta för en bostadsrättsförening behöver vi först och främst gå igenom vad det är som styr när ett arvode ska betalas och vem som kan vara revisor i en bostadsrättsförening. Det är i mångt och mycket revisorns kompetens och erfarenhet som styr arvodet, men det kan också finnas bestämmelser i stadgarna som reglerar vilket arvode revisorn ska få. 

Auktoriserad revisor i bostadsrättsförening

En auktoriserad revisor är professionell. Alla bostadsrättsföreningar behöver inte ha en auktoriserad revisor, men om man har det kommer man betala för dennes arbete. Auktoriserade revisorer kan ha varierande prissättningar och hur stort arvodet blir beror bland annat på hur stor bostadsrättsföreningen är och vilket slags engagemang man önskar få från revisorn. En bostadsrättsförening som är större och finns i någon av storstäderna kan exempelvis betala runt 30 000 – 40 000 kronor för revision varje år. Prislappen kan vara både högre och lägre än så.

När man har en auktoriserad revisor är det dennes prissättning som styr arvodet. Man kan naturligtvis jämföra flera revisorer innan man väljer vilken man vill anlita till sin bostadsrättsförening för att på det sättet hitta en kandidat eller revisionsbyrå som debiterar ett så förmånligt arvode som möjligt.

Vilka bostadsrättsföreningar ska ha auktoriserade revisorer?

Större bostadsrättsföreningar behöver ha en auktoriserad revisor medan mindre föreningar kan välja en lekmannarevisor. En större bostadsrättsförening är en sådan som lever upp till ett eller flera av följande kriterier:

  • Bostadsrättsföreningen har under vardera de två senaste räkenskapsåren haft ett medeltal anställda på mera än 50 personer
  • Bostadsrättsföreningen har under vardera de två senaste räkenskapsåren haft en balansomslutning på mera än 40 miljoner kronor
  • Bostadsrättsföreningen har under vardera de två senaste räkenskapsåren haft en redovisad nettoomsättning på över 80 miljoner kronor

Om bostadsrättsföreningen räknas som större behöver man anmäla till Bolagsverket vem som är föreningens revisor. Har man svårigheter med att hitta en lämplig kandidat kan man också kontakta Bolagsverket för att få hjälp med att utse en revisor. 

Revisor i mindre bostadsrättsförening

Mindre bostadsrättsföreningar behöver inte ha en auktoriserad revisor, men man måste alltid ha åtminstone en revisor oavsett hur stor föreningen är. En mindre bostadsrättsförening kan därmed välja en lekmannarevisor. Det måste vara en person som:

  • har kunskap om ekonomiska förhållanden
  • har kunskapen som behövs för att kunna göra en granskning av redovisningen
  • är myndig
  • inte är belagd med näringsförbud eller försatt i konkurs
  • inte har en förvaltare

I princip innebär det här att man kan välja vem som helst till revisor i en mindre bostadsrättsförening förutsatt att ovanstående krav är uppfyllda. Det är ändå viktigt att man är noga i valet av revisor oberoende av hur stor föreningen är, eftersom det i det långa loppet kan stå en dyrt om man väljer en som inte har den ekonomiska kunskap som behövs för att kunna göra ett grundligt jobb. 

Vidare får en revisor inte vara jävig. Med det menas att revisorn inte får ha en nära relation till någon i styrelsen, och att denne själv inte får vara engagerad i styrelsens arbete som ledamot eller suppleant. Det går däremot bra att revisorn är medlem i föreningen, men hen får alltså inte ha något annat mandat att ta beslut som rör ekonomin än som en vanlig medlem. Hos Bolagsverket finns ännu tydligare riktlinjer och förklaringar till vad som krävs av en revisor i bostadsrättsföreningar.

Arvode för revisor i mindre bostadsrättsförening

I en mindre bostadsrättsförening är det inte nödvändigtvis så att man behöver betala ett arvode. Åtminstone inte på samma sätt som det är om man anlitar en professionell auktoriserad revisor som alltid tar betalt för det jobb hen gör. Det som styr om man ska betala arvode till en revisor i en bostadsrättsförening är främst vad som står skrivet i stadgarna. Även fast det inte är obligatoriskt att betala ett arvode till revisorn skriver de allra flesta föreningar in i stadgarna att revisorn har rätt till ett arvode. Att faktiskt betala personen som gör revisionen en summa för arbetet är positivt eftersom man då har en större trygghet i att den individen också tar sitt uppdrag på allvar. Att vara revisor är en uppgift som är förenad med ett stort ansvar, varför det också är många som väljer att premiera föreningens revisor med ett arvode.

Årsstämman tar beslut om arvode

Det finns inga gränser för hur mycket eller hur lite man kan betala en revisor. Även det är någonting som stadgarna styr. I vissa föreningars stadgar står det skrivet att det är årsstämman som ska bestämma vilket arvode som ska betalas ut till revisorn och styrelsens ledamöter.  I stadgarna kan det också stå att det är upp till styrelsen att besluta om vilket arvode revisorn ska få. Då är det de som på ett möte bestämmer vilket belopp som ska betalas ut för uppdraget. 

Det finns inga tydliga riktlinjer för vad som är ett skäligt arvode för en revisor i en bostadsrättsförening. Allting handlar om vilka förutsättningar föreningen har, vilka behoven är och vem det är som väljs till revisor. Det som ger värde i en bostadsrättsförening kanske inte är lika efterfrågat i en annan. Därför behöver varje enskild bostadsrättsförenings medlemmar komma fram till vad som är ett skäligt arvode under årsstämman. 

Arbetsgivaravgifter och skatt på arvode för revisorer i BRF

Årsstämman där alla medlemmar i föreningen får rösta bestämmer om arvodet på årsbasis. Det man betalat för en revisor ett visst verksamhetsår behöver alltså inte vara samma belopp man bestämmer att man ska betala ett annat år. Om man arvoderar sin revisor eller sina revisorer ska man skicka in information om det till Skatteverket. Man använder arbetsgivardeklarationen för detta. Om arvodet som betalas ut är högre än 999 kronor ska föreningen betala arbetsgivaravgifter och även göra avdrag för skatt på utbetalningen. 

Vad gör en revisor i en bostadsrättsförening?

Den som väljs till revisor i en bostadsrättsförening har som främsta uppgift att kontrollera så att det som står i årsredovisningen är sanningsenligt och stämmer överens med verkligheten. Om man ser på vad det innebär rent praktiskt är det exempelvis att kontrollera så att bokföringen har verifikationer, och att det som står i bokföringen stämmer överens med verifikationerna. 

Utöver att man som revisor i en bostadsrättsförening har som uppgift att kontrollera årsredovisningen ska man också granska hur styrelsen har förvaltat föreningen under årets gång. Man kan säga att revisorn har som uppgift att kontrollera så att styrelsen har genomfört sitt uppdrag i enlighet med det som står skrivet i stadgarna och med föreningens bästa i åtanke. 

Något som är värt att tänka på såväl för revisorn som för bostadsrättsföreningens styrelse är att det är bra om man håller en löpande kontakt under året. Det gör att revisorn får mycket enklare att utföra sitt uppdrag och även att denne kan påpeka för styrelsen om det är någonting som hen reagerar på under årets gång. 

Revisionsberättelse i bostadsrättsförening

Alla bostadsrättsföreningar ska hålla en föreningsstämma varje år. Under den kommer man gå igenom årsredovisningen. Revisorn har, utöver att hen ska granska årsredovisningen, till uppgift att skriva en revisionsberättelse. Det är en berättelse där revisorn sammanfattar vad revisionen inneburit och vilka insikter hen har kommit fram till. I revisionsberättelsen ska den som är revisor också skriva om hen anser att föreningsstämman kan bevilja ansvarsfrihet åt styrelsen. Eftersom det här är någonting som kräver kunskap är det viktigt att man är noga i valet av revisor. Ett sätt att faktiskt kunna locka till sig bra kandidater för revisorposten i en bostadsrättsförening är att erbjuda den som åtar sig uppdraget ett arvode. 

Vanliga frågor om arvode för revisor i bostadsrättsförening

Vilket arvode ska en revisor i en bostadsrättsförening få?

Större bostadsrättsföreningar som behöver anlita en auktoriserad revisor betalar alltid för dennes arbete. I mindre bostadsrättsföreningar bestämmer man på föreningsstämman om revisorn ska få ett arvode och även hur stort det ska vara. Det finns inga lagar eller regler som reglerar hur stort arvodet ska vara. 

Betalar man arbetsgivaravgifter på revisorns arvode?

Om man betalar ett arvode som överstiger 1000 kronor per år så ska man också betala arbetsgivardeklarationer och göra skatteavdrag. 

Vem kan vara revisor i en bostadsrättsförening?

En större bostadsrättsförening behöver ha en auktoriserad revisor. I en mindre bostadsrättsförening är man mer fri gällande vem man kan välja till revisor. Den som väljs behöver vara myndig, får inte vara belagd med näringsförbud eller ha en förvaltare. Det är också viktigt att personen man väljer till revisor faktiskt har den kunskap som behövs om ekonomisk redovisning och förvaltning så att hen kan utföra sitt uppdrag.