Revisor eller redovisningskonsult?

Senast uppdaterad: 21 april 2023
Bilde

  Som företagare kommer man stöta på situationer när man behöver ta in extern expertis. De områden som det allra mest frekvent rör gäller ekonomisk administration. Det är tidskrävande att driva ett företag och genom att istället outsourca eller anställa någon annan för vissa uppgifter så kommer man kunna lägga ner majoriteten av sin tid på det man egentligen vill – driften av verksamheten. Några vanliga yrkeskategorier en företagare kan behöva hjälp av är revisorer och redovisningskonsulter. Vad är skillnaden mellan dessa två och vem är det man ska anlita när?

  Vi hjälper dig att hitta rätt revisor

  Få erbjudanden från 3 bra leverantörer. Tjänsten är helt gratis och icke bindande.

  Företag är redovisningsskyldiga

  Det finns lagstadgade krav gällande redovisning och företag i Sverige. Lagarna som reglerar redovisningsskyldigheten är bokföringslagen och årsredovisningslagen. Grundregeln är att alla företag ska ha en redovisning, men hur den ska utformas och vad den ska innehålla skiljer sig åt beroende på vilken bolagsform man har och hur stort företaget är. 

  Oberoende av vilka krav som omfattar företagets redovisning ska den alltid upprättas enligt det som kallas för god redovisningssed. Det är ett begrepp med vilket man hänvisar till att lagar, rekommendationer och praxis bör följas. 

  Redovisning är ett relativt brett begrepp och innefattar arbetet med att dokumentera och sammanställa den ekonomiska informationen om ett företag. Man dokumenterar även företagets resultat och ställning. För att förenkla det hela kan man säga att i grund och botten handlar redovisning om följande områden:

  • Bokföring
  • Årsredovisning
  • Bokslut

  De delarna är det som hör till den externa bokföringen, alltså sådan information som finns tillgänglig för allmänheten. Ett företag kan också ha en intern redovisning som exempelvis omfattar budgetering och projektuppföljning. Den interna redovisningen regleras inte i lagstiftningen och är inte heller någonting som man behöver dela med sig av till allmänheten.

  Vad gör en redovisningskonsult?

  En redovisningskonsult kan göra allt som faller inom ramarna för redovisning. Med det menas att en redovisningskonsult till exempel kan upprätta den löpande bokföringen, göra bokslut och ta fram årsredovisning när räkenskapsåret är över. 

  Som företag kan man antingen välja att överlåta hela redovisningen till en redovisningskonsult, eller också kan man anlita någon bara för vissa uppgifter. En stor fördel med konsulterna är just det att deras uppgifter går att anpassa efter vilka behov företaget har. Kanske behöver man någon som avlastar en när det är dags att ta fram delårsrapporter, eller också behöver man någon som kan ta hand om hela den löpande bokföringen och allt som hör till den. Oberoende av vad det är man behöver kommer en redovisningskonsult med sin kompetens kunna sköta redovisningen enligt alla lagstadgade krav som gäller. Det är en trygghet för företagare att ha en redovisningskonsult eftersom man då vet att allting kommer göras på det sätt som lagen kräver.

  Det går också bra att anlita en redovisningskonsult för att få hjälp med den interna redovisningen. Eftersom en redovisningskonsult är kunnig inom ekonomi kan denne vara behjälplig när man vill göra en ny budget, antingen för hela verksamheten eller för ett visst projekt. Konsulten kan dessutom finnas med och göra uppföljningar så att man som företag får en bättre insyn i sin ställning och vilket resultat man har uppnått under årets gång.

  Företag med revisionsplikt

  En del företag är skyldiga att ha en revisor och att göra en revision. För att ta reda på om det företag man driver behöver ha en revisor kan man kontrollera vad som står på Bolagsverkets hemsida, men vi kommer också gå igenom de grundläggande principerna som gäller för revisionsplikt.

  Företag som måste ha en revisor är i regel större bolag. De allra flesta enskilda firmor behöver inte ha en revisor enligt lagen eftersom det handlar om mindre verksamheter, men vissa väljer ändå att ha det för att det kan vara ett sätt att öka lönsamheten i och med att en revisor granskar hela bolaget.

  Huvudregeln är att alla aktiebolag ska ha en revisor. Om man ska ha en revisor ska man också anmäla vem som är revisor för företaget till Bolagsverket. Även om huvudregeln gör gällande att aktiebolag bör ha en revisor finns det undantag från det kravet, och det är om aktiebolaget räknas som ett mindre. Ett mindre aktiebolag är ett som under de två senaste räkenskapsåren kan bocka av två eller tre av de nedanstående punkterna:

  • Färre än tre anställda i medeltal
  • Mindre än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • Mindre än tre miljoner kronor i nettoomsättning

  Det är samma två riktvärden som ska vara uppfyllda, vilket innebär att ett nystartat aktiebolag inte behöver ha en revisor innan det tredje räkenskapsåret inleds. För att det ska finnas en revisionsplikt då måste aktiebolag under båda de föregående räkenskapsåren ha överskridit två av ovan nämnda gränsvärden, det vill säga haft fler än tre anställda i medeltal, haft enbalansomslutning på över 1,5 miljoner eller en nettoomsättning på över 3 miljoner. 

  En revision görs av en revisor

  Ett företag som behöver göra en revision måste också anlita en revisor. En redovisningskonsult kan inte göra en revision. Det som särskiljer en revisor från en redovisningskonsult är att revisionen görs oberoende. Den är att se som en granskning av alla ekonomiska dokument och av styrelsens förvaltning av företaget. En redovisningskonsult å sin sida är på ett helt annat sätt involverad i företagets dagliga drift och verksamhet eftersom denne kanske gör löpande bokföring eller ekonomiska rapporteringar. Det innebär att redovisningskonsulten inte är oberoende.

  En revisors uppgift är att granska de dokument som rör redovisningen, så även de som redovisningskonsulten har tagit fram. Därför kan man se redovisningskonsulten som jävig och det är därför denne inte kan göra själva revisionen. 

  Vad är en auktoriserad revisor?

  Det finns en titel som heter auktoriserad revisor. En sådan har både en gedigen utbildning, praktisk arbetslivserfarenhet och har genomgått ett kunskapsprov med godkänt resultat. I Sverige är det Revisorsinspektionen som auktoriserar revisorer och det är bara de som har blivit godkända av dem som får använda sig av titeln.

  Om ett företag, eller en förening, behöver ha en revisor enligt lagen så behöver denna vara auktoriserad. Man kan antingen leta efter en passande revisor själv eller också vända sig till Bolagsverket för att begära att de utser en revisor åt företaget. För att göra det behöver man fylla i en blankett som ska skickas in till Bolagsverket. 

  Revisorsinspektionen kan även ge behörighet till revisionsbolag som är registrerade, vilket innebär att man som företag antingen kan leta efter en enskild revisor eller ett revisionsbolag förutsatt att auktorisationen är på sin plats. 

  Krav på revisorer i aktiebolag

  Aktiebolag som ska ha en revisor behöver alltså välja någon som är auktoriserad. För att vara auktoriserad behöver revisorn vara myndig. Personen får inte ha en förvaltare, vara belagd med närings- eller rådgivningsförbud och får inte heller vara försatt i konkurs. Vidare behöver revisorn vara bosatt inom EES. Från den regeln kan det finnas undantag men då behöver man ansöka om dispens.

  Vi hjälper dig att hitta rätt revisor

  Få erbjudanden från 3 bra leverantörer. Tjänsten är helt gratis och icke bindande.

  Skillnaderna mellan en revisor och redovisningskonsult

  Skillnaderna mellan en revisor och en redovisningskonsult är stora, som du säkert har förstått när du läst vår guide. I grund och botten är de största skillnaderna att en redovisningskonsult tar hand om allting som gäller upprättandet av redovisningen medan revisorn i sin tur har till uppgift att granska den. Revisorn kommer bland annat kontrollera så att redovisningen följer lagstiftningen och att den upprättats på ett korrekt sätt. Vidare kommer revisorn också skriva en revisionsberättelse i vilken hen ger en rekommendation till årsstämman gällande beviljande av ansvarsfrihet för styrelse och VD samt en rekommendation om vad årsstämman ska besluta om styrelsens förslag om disponeringen av en eventuell förlust eller vinst. 

  Vanliga frågor om revisorer och redovisningskonsulter

  Vad kostar det att anlita en redovisningskonsult?

  En redovisningskonsult bestämmer själv sin prissättning. Därför är det viktigt att man begär in flera offerter innan man bestämmer vem man vill anlita. I grund och botten avgörs priset av redovisningskonsultens kompetens, uppgifter och ansvar. Ju större del av redovisningen man vill lämna över till denne, desto högre blir också kostnaden. I många fall är det ändå värt att låta en redovisningskonsult göra redovisningens alla delar eftersom man då kan vara säker på att den upprättas korrekt och man får mer tid över till verksamheten.

  Vad kostar en revisor?

  En revisor betalar man ofta ett årsarvode för. Hur stort arvodet blir beror på hur stort företaget är och hur omfattande arbetet med revision blir. För ett mellanstort företag kan revisionen kosta 10 000 – 20 000 kronor per år, men det finns naturligtvis variationer och därför är det svårt att ge tydliga riktlinjer för slutpriset. 

  Hur kan man sänka priset för revision?

  Att hitta rätt revisor till rätt pris är nyckeln för att arbetet ska bli ekonomiskt lönsamt samtidigt som revisionen ska ge ett mervärde till företaget. Rätt revisor kan se till att man kan frigöra pengar och omfördela kapital på ett bra sätt. Vill ni sänka priset för revision är vår rekommendation att begära in flera offerter från revisorer och revisionsbolag. På vår sida kan ni skicka in en ansökan för att få flera priserbjudanden som ni kan jämföra med varandra.

  Det kostar ingenting att skicka in en ansökan och den är inte heller bindande. Det den däremot gör är att ge er som företag en bättre överblick av vad ni har att välja mellan.

  Ofta ställda frågor revisor eller redovisningskonsult

  Meldingsboble
  Vad är en redovisningskonsult och vad gör de?

  En redovisningskonsult är en person som specialiserat sig på att hjälpa företag med deras bokföring och redovisning. De kan också ge råd om ekonomiska frågor och hjälpa företag att förbättra sin ekonomiska ställning.

  Meldingsboble
  Vilken är skillnaden mellan en revisor och en redovisningskonsult?

  En revisor har en auktorisation och har rätten att granska och utvärdera företags ekonomiska rapporter, medan en redovisningskonsult inte har samma auktorisation men har kunskap och erfarenhet att hjälpa företag med deras bokföring och redovisning.

  Meldingsboble
  När ska jag anlita en revisor?

  Du bör anlita en revisor om du behöver en granskning och utvärdering av ditt företags ekonomiska rapporter, eller om du behöver råd om ekonomiska frågor.

  Meldingsboble
  När ska jag anlita en redovisningskonsult?

  Du bör anlita en redovisningskonsult om du behöver hjälp med din bokföring och redovisning, eller om du vill förbättra din företags ekonomiska ställning.